Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

ZSP9_raport o stanie dostępności_2021_WD

SP32_raport o stanie dostępności_2021_WD

PM34_raport o stanie dostępności_2021_WD

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp9.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp9.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Termin przeglądu i aktualizacji 30 stycznia 2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp9.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Żak , adres poczty elektronicznej adam.zak@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 234 25 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp9.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp9.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 , budynek Szkoły Podstawowej nr 32 w Gliwicach,
ul. Wrzosowa 14

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Wrzosowej. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.  Brak dostępu dla osób na wózkach. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie zastosowano pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy wejściu głównym od ul. Wrzosowej dyżuruje pracownik szkoły.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 , budynek Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka 9

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Chatka Puchatka. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach – platforma Delta. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.  Dostęp dla osób na wózkach jest tylko na parterze. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku, poza platformą przy wejściu,  nie zastosowano innych platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy wejściu głównym dyżuruje pracownik szkoły.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBożena Pieczko
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:06:01
Informację wprowadził do BIPBożena Pieczko
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:06:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-07-14 08:56:47
2Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:12:45
3Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:20:16
4Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:20:36
5Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:20:46
6Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:20:56
7Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-09 09:24:44
8Modyfikacja stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:03:58
9Modyfikacja stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:04:09
10Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-24 12:01:49
11Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-24 13:03:00
12Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-24 13:10:13
13Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-24 13:13:00
14Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-26 09:41:01
15Modyfikacja stronyJolanta Mach2021-03-26 09:53:02
16Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2022-01-10 06:56:44
17Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2022-02-14 09:36:47
18Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2023-01-30 06:19:30
19Modyfikacja stronyBożena Pieczko2023-10-27 13:37:26